Regulamin eBOK24

Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez Santander Leasing S.A. usług drogą elektroniczną w ramach eBOK24.

§ 1 Definicje

Santander Leasing – Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026084, NIP: 521-12-95-779, kapitał zakładowy 250.000.000 zł w całości wpłacony,

Administrator danych osobowych – Santander Leasing

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Santander Leasing,

eBOK24 – internetowy serwis obsługi Klientów udostępniony na stronie internetowej Santander Leasing (www. ebok.santanderleasing.pl),

Usługa – świadczenie Santander Leasing polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z eBOK24,

Umowa – umowa leasingu lub umowa pożyczki łącząca Klienta z Santander Leasing,

Produkty i usługi dodatkowe – produkty i usługi udostępniane przez Santander Leasing lub aranżowane przez Santander Leasing (lub podmioty współpracujące z Santander Leasing), z których korzysta Klient, w szczególności w związku z zawartą z Santander Leasing Umową (w tym m.in.: eF@ktura, ubezpieczenie, karta paliwowa),

Klient – przedsiębiorca, który zawarł z Santander Leasing Umowę lub korzysta z Produktów i usług dodatkowych będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – Klient lub osoba fizyczna uprawniona przez Klienta do korzystania z eBOK24 oraz usług w nim udostępnionych,

Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone przez Santander Leasing, które po dokonaniu aktywacji umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług udostępnionych w ramach eBOK24,

Login – nadany przez Santander Leasing ciąg znaków, podawany przez Użytkownika przy logowaniu się do eBOK24,

Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, umożliwiający Użytkownikowi uzyskanie autoryzowanego dostępu do Konta w eBOK24,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego (w szczególności ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne),

Regulamin eF@ktura – oznacza regulamin wystawiania i przesyłania dokumentów księgowych w formie elektronicznej, udostępniony na stronie internetowej Santander Leasing (www.santanderleasing.pl).

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Użytkownikiem może być Klient (w tym prawny reprezentant Klienta) lub osoba wskazana przez Klienta w sposób określony przez Santander Leasing.

 2. Korzystanie z eBOK24 przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.

 3. Użytkownik potwierdza, że w celu korzystania z eBOK24 dobrowolnie przekazał Santander Leasing osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej adres e-mail oraz numer telefonu, jak również że wyraża zgodę na świadczenie przez Santander Leasing usług drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny. Użytkownik akceptuje fakt przetwarzania jego danych osobowych w uzasadnionym interesie Administratora danych osobowych polegającym na możliwości świadczenia Usługi w stosunku do Użytkowników, którzy zostali wskazani przez Klienta.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Umowy i umów dotyczących Produktów i usług dodatkowych.

 5. Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej Santander Leasing (www.santanderleasing.pl) w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie oraz przy pierwszym logowaniu do eBOK24.

 6. Santander Leasing zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie informacji o dokonanej zmianie w eBOK24. Korzystanie z eBOK24 przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

 7. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z eBOK24 w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem tego serwisu, jak też przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia eBOK24.

 8. Santander Leasing nie ponosi odpowiedzialności, zarówno wobec Użytkownika, jak i Klienta oraz osób trzecich, za korzystanie przez Użytkownika z eBOK24 w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Umowy lub umów dotyczących Produktów i usług dodatkowych bądź z naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie Santander Leasing Użytkownika, jak również za działania i zaniechania Użytkownika. Wskazując Użytkownika, Klient oświadcza, że:

  1. posiada zgodę Użytkownika na przekazanie jego danych do Santander Leasing oraz przekazywanie Użytkownikowi przez Santander Leasing informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

  2. akceptuje przekazywanie przez Santander Leasing Użytkownikowi danych Klienta oraz informacji związanych z Umową lub umowami dotyczącymi Produktów i usług dodatkowych.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z eBOK24, Użytkownik powinien:

  1. dysponować urządzeniami (sprzęt komputerowy, mobilne urządzenia elektroniczne) i oprogramowaniem, spełniającym co najmniej następujące wymagania:

   1. minimalna rozdzielczość ekranu: 320px-480px (telefon), 480px-768px (tablet); 768px+ (komputer/desktop),

   2. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Safari,

   3. włączenia obsługi JavaScript i Cookies.

  2. posiadać dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego; wskazanie ich Santander Leasing jest niezbędne do aktywacji oraz korzystania z eBOK24.

 2. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych, Santander Leasing nie gwarantuje poprawności korzystania z usługi eBOK24.

 3. Santander Leasing nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub urządzeń, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z eBOK24,

  2. przerwy w dostępie do informacji zawartych w eBOK24 wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które Santander Leasing nie ma wpływu,

  3. nie poinformowanie Santander Leasing o zmianie danych Użytkownika (w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu), udostępnienie loginu lub hasła osobom trzecim lub korzystanie przez osoby trzecie z telefonu komórkowego lub adresu e-mail Użytkownika.

§ 4 Dostęp do eBOK24

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z eBOK24 wyłącznie na użytek Klienta, w związku z zawartą z Santander Leasing Umową lub umowami dotyczącymi Produktów i Usług dodatkowych. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji eBOK24 w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Santander Leasing.

 2. Korzystanie z eBOK24 jest możliwe wyłącznie po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:

  1. złożeniu przez Klienta wniosku uruchomienia serwisu eBOK24 w formie wymaganej przez Santander Leasing,

  2. akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  3. zapoznaniu się z Polityką przetwarzania danych osobowych,

  4. dokonaniu aktywacji usługi eBOK24,

  5. pozytywnej identyfikacji Użytkownika na podstawie loginu i hasła.

 1. Aktywacja Usługi następuje po zalogowaniu się przez Użytkownika do eBOK24, z wykorzystaniem:

  1. indywidualnego loginu, który przekazywany jest Użytkownikowi w wiadomości e-mail wysłanej na wskazany adres e- mail Użytkownika, oraz

  2. indywidulanego hasła utworzonego przez Użytkownika, oraz

  3. kodu autoryzacyjnego SMS otrzymanego na wskazany numer telefonu komórkowego Użytkownika.

 2. W przypadku 5 (pięciu) nieudanych prób logowania (np. błędny login, hasło), Użytkownik nie będzie miał możliwości zalogowania się do eBOK24. W celu dalszego korzystania z eBOK24 Użytkownik zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie logowania do eBOK24. Ponowne podanie przez Użytkownika błędnego hasła, loginu lub hasła graficznego, upoważnia Santander Leasing do zastosowania sankcji przewidzianych w § 6 Regulaminu.

 3. Użytkownik, po dokonaniu aktywacji eBOK24, będzie miał możliwość uruchomienia procedury przypomnienia loginu lub zmiany hasła.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Santander Leasing o zmianie danych niezbędnych do korzystania z Usługi, w szczególności numeru telefonu bądź adresu e-mail.

 5. Santander Leasing zastrzega sobie prawo do nieświadczenia Usługi w stosunku do podmiotów konkurencyjnych wobec Santander Leasing, a także wobec konsumentów niebędących Klientami.

§ 5 Zakres Usług

 1. W zakresie udostępnionym przez Santander Leasing, eBOK24 umożliwia Użytkownikowi:

  1. dostęp do informacji dotyczących Umów oraz Produktów i usług dodatkowych, w tym informacji dotyczących stanu rozliczeń,

  2. dokonywanie wybranych czynności dotyczących Umów oraz Produktów i usług dodatkowych,

  3. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Umowy, Produktów i usług dodatkowych lub oferty Santander Leasing, w tym również na wskazany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego,

  4. dostęp do repozytorium wystawionych i przesłanych e-faktur na podstawie Regulaminu eF@ktura;

 2. Użytkownik, w zależności od przyznanego mu przez Klienta statusu, otrzymuje możliwość korzystania z eBOK24 w zakresie:

  1. dostępu do informacji wraz z możliwością dokonywania czynności udostępnionych w eBOK24, w tym dodawanie oraz usuwania konta Użytkownika Dodatkowego (status Użytkownik Główny) albo

  2. dostępu do informacji w trybie wyłącznie do odczytu (status Użytkownik Dodatkowy).

 1. Zakres funkcjonalny eBOK24 może ulegać modyfikacjom, w tym poprzez rozszerzenie lub ograniczanie informacji i zakresu czynności udostępnianych w eBOK24, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w eBOK24 danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

 3. Santander Leasing informuje, iż – o ile nie wynika to wprost z treści danego postanowienia lub informacji zawartej w eBOK24 – informacje handlowe zawarte w eBOK24 podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a w szczególności oferty świadczenia Użytkownikowi lub Klientowi jakichkolwiek usług.

 4. Santander Leasing zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do eBOK24 w przypadku:

  1. naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,

  2. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub umów dotyczących

  3. stwierdzenia prób nieautoryzowanego dostępu lub wskazujących na nieautoryzowany dostęp do eBOK24.

 5. Odblokowanie dostępu do eBOK24 następuje na wniosek Klienta i będzie zrealizowane przez Santander Leasing nie wcześniej niż po ustaniu lub wyjaśnieniu przyczyny uzasadniającej zablokowanie eBOK24.

§ 6 Zablokowanie eBOK24

 1. Klient lub Użytkownik mogą w każdej chwili zrezygnować z eBOK24, przy czym do skutecznej rezygnacji wymagane jest pisemne oświadczenie przekazane do Santander Leasing. Złożona przez Klienta rezygnacja z eBOK24 obejmuje wszystkich Użytkowników powiązanych z Klientem. Santander Leasing zablokuje dostęp do eBOK24 nie później niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji. Po zablokowaniu eBOK24 ponowne udostępnienie eBOK24 następuje na podstawie dyspozycji Klienta w formie wymaganej przez Santander Leasing.

 2. Santander Leasing uprawniony jest do zablokowania dostępu do eBOK24 po zakończeniu ostatniej łączącej Klienta z Santander Leasing Umowy.

 3. Santander Leasing zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zablokowania eBOK24 z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na:

  1. względy bezpieczeństwa,

  2. konserwację systemu informatycznego,

  3. zmiany dotyczące funkcjonalności eBOK24, w tym wynikające ze zmian technologicznych.

 4. Santander Leasing dołoży starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom aktualności danych udostępnionych w eBOK24 oraz jak najkrótszy okres ewentualnej niedostępności eBOK24. W przypadku przerw w dostępności eBOK24, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (dane kontaktowe dostępne na stronie www.santanderleasing.pl).

§ 7 Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, tj. prawo skierowania wystąpienia do Santander Leasing, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące Usług lub Umowy lub umów dotyczących Produktów i usług dodatkowych.

 2. Reklamacja może być złożona w formie:

  1. pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,

  2. ustnej – telefonicznie (61 850 35 25) albo osobiście do protokołu,

  3. elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@santanderleasing.pl lub wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny umieszczony na stronie internetowej www.santanderleasing.pl lub w eBOK24.

 3. Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Santander Leasing rekomenduje składanie reklamacji w formie elektronicznej bądź pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Santander Leasing (adres siedziby wskazany w Regulaminie oraz na stronie internetowej www.santanderleasing.pl), w której znajduje się jednostka Santander Leasing dedykowana do obsługi klientów: Biuro Obsługi Klienta.

 4. Santander Leasing rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 4, Santander Leasing przekazuje składającemu reklamację informację, w której:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 6. Odpowiedź Santander Leasing na reklamację zostanie udzielona składającemu reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych lub pocztą elektroniczną.

 7. Składającemu reklamację, będącemu osobą fizyczną w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, przysługuje prawo wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w razie:

  1. nieuwzględnienia przez Santander Leasing roszczeń wynikających z reklamacji,

  2. niewykonania przez Santander Leasing czynności, wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Użytkownika, w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.

 8. Santander Leasing dołoży starań, aby odpowiedź na skargę lub zażalenie nie będące reklamacją została udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.

§ 8 Dane osobowe

 1. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Usługi. Dane te przetwarzane są przez Santander Leasing w szczególności w celu:

  1. realizacji Usługi na zasadach określonych w Regulaminie,

  2. wykonywania Umów i umów dotyczących Produktów i usług dodatkowych,

  3. działań marketingowych i reklamowych dotyczących produktów i usług Santander Leasing.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Santander Leasing zawarte są w Polityce przetwarzania danych osobowych udostępnionej Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu oraz dostępnej przez cały okres świadczenia Usługi na stronie internetowej www.santanderleasing.pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Dostęp i korzystanie z eBOK24 jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Santander Leasing w każdym czasie może zadecydować o odpłatności lub bezpłatności eBOK24 lub wskazanej funkcjonalności eBOK24.

 2. Santander Leasing uprawniony jest do pobierania opłat i prowizji, w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP), za czynności zlecone przez eBOK24, a związane z obsługą Umowy lub umów dotyczących Produktów i Usług dodatkowych.

 3. Korzystanie z eBOK24 podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Usługi rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Santander Leasing. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Prawa i obowiązki wynikające z korzystania z eBOK24 nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody Santander Leasing.

 5. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia, które okazałyby się nieważne mogą być zastąpione przez Santander Leasing postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2018 roku.