Szkoda komunikacyjna

Sprawdź, dopilnuj, zawiadom:

 • W przypadku kolizji zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.
 • W przypadku wypadku z ofiarami w ludziach - zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.
 • Powiadom Policję (z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112), jeżeli:
  • doszło do wypadku z ofiarami w ludziach,
  • doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej,
  • popełniono przestępstwo (np: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu),
  • uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.
 • Powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

  Jeżeli wiesz, że szkoda będzie likwidowana na podstawie polisy Auto Casco – zawartej za pośrednictwem Santander Leasing S.A.:

  Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 (z terytorium RP) lub (0-048) (22) 566 55 55
  (z zagranicy)

  Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 (z terytorium RP) lub (0-048) (58) 555 55 55 (z zagranicy)

  Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)

  Infolinia Compensa - 801 120 000 (z terytorium RP) lub (+48) 22 501 61 00
  (z zagranicy)

  (numery infolinii czynne przez całą dobę)

  Uwaga! Musisz to zrobić w ciągu 3 dni

  Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander Leasing S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupiłeś ubezpieczenie pojazdu.

  Jeżeli wina leży po stronie drugiego uczestnika kolizji, wówczas odpowiednią informację musisz przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę OC sprawcy kolizji.

 • Zgłaszając szkodę Towarzystwu Ubezpieczeniowemu musisz przedstawić niezbędne dokumenty. Ich lista wynika z warunków zawartego ubezpieczenia, a formę w jakiej je przekażesz uzgodnij z pracownikiem Towarzystwa. Dokumenty, które wymagane są standardowo to:
  • oświadczenie sprawcy wypadku lub dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC – jeżeli szkoda likwidowana jest z polisy OC,
  • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczenie
   z POLICJI o zatrzymaniu dowodu,
  • prawo jazdy osoby, która kierowała pojazdem w chwili wypadku,
  • oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, że w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu,
  • potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC/AC/NW,
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę,
  • obustronną kopię świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem (w sytuacji gdy takie świadectwo jest wymagane).
 • Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wypełnij Formularz zgłoszenia szkody, a następnie prześlij do AON Polska Sp. z o.o., współpracującego z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.
 • Do formularza zgłoszenia szkody dołącz jeden z dokumentów:
  • protokół szkody bądź kalkulację naprawy, lub
  • informację z Towarzystwa ubezpieczeniowego o uznaniu szkody całkowitej.
 • Na podstawie przesłanego Formularza zgłoszenia szkody AON Polska Sp. z o.o. wystawi ”dyspozycję do wypłaty odszkodowania”. Taki dokument należy dostarczyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Pamiętaj!

 • nie dokonuj w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy;
 • nie podejmuj żadnej naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę;
 • współpracując ściśle z Towarzystwem Ubezpieczeniowym przy likwidacji szkody, unikniesz sytuacji, w której koszty naprawy będziesz musiał pokryć z własnych środków;
 • w przypadku szkody elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, musisz zlecić przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego po naprawie pojazdu.

Sprawdź, dopilnuj, zawiadom:

 • W przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia powiadom najbliższy komisariat Policji z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112
 • Najpóźniej w ciągu 12 godzin od odkrycia faktu kradzieży powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

  Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 (z terytorium RP) lub (0-048) (22) 566 55 55
  (z zagranicy)

  Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 (z terytorium RP) lub (0-048) (58) 555 55 55 (z zagranicy)

  Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)

  Infolinia Compensa - 801 120 000 (z terytorium RP) lub (+48) 22 501 61 00
  (z zagranicy)

  (numery infolinii czynne przez całą dobę)

  a następnie przekaż Towarzystwu Ubezpieczeniowemu następujące dokumenty
  i przedmioty (ostateczna lista niezbędnych dokumentów wynika z warunków konkretnego ubezpieczenia):

  • dowód rejestracyjny,
  • wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków,
  • ewentualne karty, piloty lub kluczyki służące do odblokowania systemów zabezpieczeń,
  • potwierdzenie zgłoszenia na Policję faktu kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
  • potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC.
 • Po zgłoszeniu kradzieży na Policji i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym powiadom
  o fakcie kradzieży AON Polska Sp. z o.o. współpracujący z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód. Służy do tego Formularz zgłoszenia szkody.
 • Do Formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży na Policji i wszczęciu dochodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody
  w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Po otrzymaniu informacji o umorzeniu postępowania bezzwłocznie powiadom o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o., wysyłając oryginał postanowienia na adres: AON Polska Sp. z o.o., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Wypełniony wniosek wyślij do AON Polska Sp. z o.o. na:

 • adres e-mail szkody24@aon.pl lub
 • FAX 61 610 40 28 lub
 • adres korespondencyjny AON Polska Sp. z o.o. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

* Przy likwidacji szkody z OC sprawcy Oświadczenie wymagane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Nie ma konieczności przekazywania dokumentu do AON Polska Sp. z o.o.

W przypadku pytań z zakresu likwidacji szkody prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z pracownikami AON Polska Sp. z o.o.

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 25 wew 2
 • FAX 61 610 40 28
 • Adres e-mail szkody24@aon.pl