Informacja o Planie Podziału Santander Securities oraz roli Santander Finanse w realizacji Podziału.

Zarząd Santander Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kolorowej 8, 60-198 Poznań, KRS 0000321386, („Santander Finanse”) w związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 12 czerwca 2019 r. przez zarządy Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Santander Finanse oraz Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, („Santander Securities” lub „Spółka Dzielona”), planu podziału Santander Securities („Plan Podziału”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości Plan Podziału oraz inne wymagane przez przepisy dokumenty.

Podział Santander Securities zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.:

  • poprzez przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich; oraz
  • poprzez przeniesienie na Santander Finanse części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej.

Zgodnie z art. 530 § 1 KSH Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Santander Finanse w wyniku Podziału.

 

08-07-2019

12-06-2019

Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za:

Dokumenty do pobrania:

 

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za:

Dokumenty do pobrania: